ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCST2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCST2021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรล. วันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCST2021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรล. วันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้รับรางวัล
1.ประกวดโครงงานวิจัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (วิทยาศาสตร์กายภาพ)
2.ประกวดโครงงานวิจัยนำเสนอแบบปากเปล่า นางสาวอรพรรณ กัณหาทิพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (วิทยาศาสตร์กายภาพ)
3.ประกวดโครงงานวิจัยสหกิจศึกษา นางสาวกัลยาณี สุมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH