บุคลากร

Surajitr Pramuang

ประธานสาขาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรจิตร์ พระเมือง

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Energy Technology) JGSEE, KMUTT (2006)
วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1992)
ค.บ.(ฟิสิกส์) วิทยาลัยครูนครราชสีมา (1988)

สาขาที่ถนัด
Physics Laboratory
Astronomy Physics
Thermal and Electrical Solar Energy
Biomas/Biogas
Energy Conservation
Earth System Science 
Educatioal Quality Assurance

E-mail: surajitr@lru.ac.th
Website: phy.sci.lru.ac.th/th/surajitr_pra

Sorod Srimuanwai

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค.บ.(ฟิสิกส์) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

สาขาที่ถนัด: ฟิสิกส์

E-mail:sorod.sri@lru.ac.th

Website: http://phy.sci.lru.ac.th/th/sorod_sri

Nuwat Phimpabut

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.นุวัติ พิมพะบุตร

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:nuwat.phi@lru.ac.th

Website: http://phy.sci.lru.ac.th/th/nuwat_phi

Areerat Dawongsa

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ดาวงษา

วุฒิการศึกษา:

 วท.ม. ฟิสิกส์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 วท.บ. ฟิสิกส์     สถาบันราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:
thermoelectric

computational physics
thermodynamic
E-mail: areerat.daw@lru.ac.th
Website:phy.sci.lru.ac.th/th/areerat_daw/

Mallika Laphan

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์มัลลิกา หล้าพันธ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:mallika.lap@lru.ac.th

Website: http://phy.sci.lru.ac.th/th/mallika_lap

Teerapat Anuchart

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ธีรภัทร์ อนุชาติ

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:ฟ

E-mail: teerapat.anu@lru.ac.th

Website: http://phy.sci.lru.ac.th/th/teerapat_anu/

Chayapat Pusampao

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพัทธ์ ภูสำเภา

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(physics) silpakorn university
วศ.ม.(พลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:
physics
Solar Energy
Solar drying

E-mail: chayapat.pus@lru.ac.th
Website: https://www.phy.sci.lru.ac.th/th/chayapat_pus/

Jagrapan Piwsaoad

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาด

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค.บ.ฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:
ฟิสิกส์

รังสีอาทิตย์
เทคโนโลยีอบแห้ง

E-mail: chakpan.piw@lru.ac.th
Website: http://phy.sci.lru.ac.th/th/chakpan_piw/

Weerachon Meethan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ กรรมการและเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ วีรชน มีฐาน

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:
ดาราศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล ฟิสิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า เอ็นเอ็มอาร์

E-mail: weerachon.mee@lru.ac.th
Website: http://phy.sci.lru.ac.th/th/weerachon_mee/

Nattawoot Maleelai

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ณัฐวุฒิ มาลีลัย

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: nattawoot.mal@lru.ac.th

Website: http://phy.sci.lru.ac.th/th/nattawoot_mal

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH