Surajitr Pramuang

ประธานสาขาวิชา

Professor (Assistant Professor in Physics for LRU, Thailand)
Loei Rajabhat University, Loei, Thailand
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+66814314095 Email:surajitr@lru.ac.th

ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Energy Technology) JGSEE, KMUTT (2006)
วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1992)
ค.บ.(ฟิสิกส์) วิทยาลัยครูนครราชสีมา (1988)

สาขาที่ถนัด

Physics Laboratory

Astronomy Physics

Thermal and Electrical Solar Energy

Biomas/Biogas

Energy Conservation

Earth System Science 

Educatioal Quality Assurance
E-mail: surajitr@lru.ac.th
Website: phy.sci.lru.ac.th/th/surajitr_pra

ผลงานวิชาการ

Publication

1.Surajitr  Pramuang (2018). Biogas purifying with two stages of CO2 elimination using MEA and calcium hydroxide solutions. Proceeding of SEE Conference 2018, Chatrium Riverside Hotel Bangkok (28 30 November 2018): Bangkok, p. 339 342 [pdf]

2.ชัยวุฒิ  สุตานภลักษณ์ ณัฐวุฒิ  ศรีเกษ และสุรจิตร์  พระเมือง (2561). การผลิตน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยตัวรับรังสีอาทิตย์ชนิดรวมรังสีแบบ 3 มิติ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9. (7 กันยายน 2561): มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, หน้า 1209 1215. [pdf]

3.เสถียรพงษ์  ยาใจ อดิเทพ  อินทะสร้อย และสุรจิตร์  พระเมือง (2561). ความเร็วลมในหอคอยแสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่และความสูงต่างกัน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9. (7 กันยายน 2561): มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, หน้า 1216 1221.

4.จิรพัฒน์  เฟื่องแก้ว ธนากร พงษ์สะพัง และสุรจิตร์  พระเมือง (2561). การศึกษาสมรถถนะของหอคอยแสงอาทิตย์ที่ใช้ชนิดวัสดุและความสูงต่างกัน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9. (7 กันยายน 2561): มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, หน้า 1222 1228.

5.เครือฟ้า จันดาวงษ์ นภัสกร  โสมณี และสุรจิตร์  พระเมือง (2561). การปรับอากาศในห้องพักด้วยน้ำเย็นระบบปิด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9. (7 กันยายน 2561): มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, หน้า 1252 1257.

6.สุรจิตร์  พระเมือง (2561).การวิเคราะห์ปริมาณพลังงานในการอบผลปาล์มน้ำมันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ อาศัยวิธีทางวิศวกรรมย้อนรอย  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 (23 กุมภาพันธ์ 2561): หน้า 751 759

7. วิภาวรรณ์ ปานเนาว์ สุภัชชา  สิงห์ชา และสุรจิตร์  พระเมือง (2561).ความเร็วกระแสอากาศในหอคอยแสงอาทิตย์  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 (23 กุมภาพันธ์ 2561): หน้า 1280 1285

8. จันทร์จีรา จูมพันพร้าว  สิรินดา โดดแช และสุรจิตร์  พระเมือง (2561).การคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุกรองทีส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของแก๊สชีวภาพ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 (23 กุมภาพันธ์ 2561): หน้า 1975 1980

9. เจนจิรา  แต่งแดน ชิดชนก  อัมพวา และสุรจิตร์  พระเมือง (2561).การอบปาล์มน้ำมันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 (23 กุมภาพันธ์ 2561): หน้า 24662473

10. สุรจิตร์ พระเมือง (2560). การแพร่ความชื้นและปริมาณพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งผลปาล์มน้ำมัน. วารสาร วิทยาศาสตร์ มข. 45(4): 897 902.

11. สุรจิตร์  พระเมือง  จิรารัตน์  มะณีทับ และอภิชิต  พลค้อ (2559). การผลิตแก๊สชีวภาพจากการปาล์มร่วมกับมูลสุกร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TREC 9) 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559  จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 162 168.

12. สุรจิตร์  พระเมือง  ภูมิภัทร วะลับ และยุรนันท์  คำบัวพา (2559). การถ่ายเทความร้อนในเครื่องผลิตไอศกรีมโบราณแบบพกพา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TREC 9) 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559  จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 284 289.

13. สงกรานต์ บุตตะวงศ์ สุรจิตร์  พระเมือง  วีระศักดิ์  ซอมขุนทด.(2558). ตัวรับรังสีอิทตย์ชนิดรวมแสงแบบ 3 มิติ. วิศวสารลาดกระบัง  ปีที่ 32 (1) มีนาคม 2558.: 61 66.

14.อนุสรณ์  ชิตบุญศรี  สุรจิตร์  พระเมือง วีระศีกดิ์ ซอมขุนทด (2557). โรงอบยางพาราพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์-เชื้อเพลิงกลีเซอรอลในระดับอุตสาหกรรม. วิศวสารลาดกระบัง  ปีที่ 31(3) กันยายน 2557: 19 24.

15.Surajitr Pramuang (2015). Calculation of heat required for a greenhouse solar dryer assisted with biogas fuel for the pararubber drying process. Proceedings of the 3rd International Academic & Research Conference of Rajabhat University (INACRU III), Nakhon Sri Thammarat, May 20 21, 2015. P. 105 112.

 16. นวลปราง อินทนิล อรอุมา สิงห์สุข และสุรจิตร์  พระเมือง (2557). การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำจากถังเก็บน้ำประปาประจำหมู่บ้านด้วยกังหันน้ำขนาดจิ๋ว. รายงานการประชุมสัมมนาเชิงทางวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7. ประจวบคีรีขันธ์ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557. 36 -39.

17. ชัยพัฒน์ นนทจันทร์ สุรพงษ์ แก้วเกษศรี และสุรจิตร์  พระเมือง  (2557). การผลิตไฟฟ้าจากการระบายอากาศของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศด้วยกังหันลมขนาดจิ๋ว. รายงานการประชุมสัมมนาเชิงทางวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7. ประจวบคีรีขันธ์ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557. 46 – 49.

18. ธิดารัตน์ สะแพงน้อย ปวีณา สุวอเขียว และสุรจิตร์  พระเมือง (2557) หวดนึ่งข้าวรูปแบบใหม่แบบประหยัดพลังงาน. รายงานการประชุมสัมมนาเชิงทางวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7. ประจวบคีรีขันธ์ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557. 150 – 153.

19.จุฑาธรณ์ เวฃไธสงค์ ยุทธศาสตร์ โสดวิลัย และสุรจิตร์  พระเมือง (2557). การผลิตถ่านไม้ไผ่สำหรับเป็นสารดูดความชื้น. รายงานการประชุมสัมมนาเชิงทางวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7. ประจวบคีรีขันธ์ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557. 227 – 230.

20.สุดารัตน์ บรรพลา  อรพรรณ  เหมะธุลิน และสุรจิตร์  พระเมือง (2557). รายงานการประชุมสัมมนาเชิงทางวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7. ประจวบคีรีขันธ์ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557. 202 – 206.

21. Surajitr Pramuang, Chakapan Piwsaoad, Chayapat Pusampao, and Vanlop Khunthamnai  (2011). Preliminary Study of Converting Waste to Energy from the Ecotourism Garbage for Phukradueng National Park , Thailand, the 2nd ICAS and 3rd STGMS Conference, 24 25 March 2011, Souphanouvong University, Lao PDR,

22. สุรจิตร์  พระเมือง (2553) แบบจำลองการประมาณปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ของจังหวัดเลย. รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (ENETT #6).        46 พฤษภาคม 2553. อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

23. สุรจิตร์  พระเมือง (2552) ศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันในจังหวัดเลย  รายงานการประชุมราชภัฏเลยวิชาการ  24 25 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย       

24. สุรจิตร์  พระเมือง  พงษ์พิพํฒน์   สาลาสุตา และมานัตตา  สาลาสุตา (2552). โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง. การนำเสนอผลงานวิจัยห่งชาติ 2552.   28 30  สิงหาคม  2552 .ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ

25. สุรจิตร์  พระเมือง  อุบลศักดิ์  คงโนนกอก  พงษ์พิพัฒน์  สาลาสุตา และมานัตตา  สาลาสุตา (2552). โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเรือนกระจก. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5  29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 จังหวัดพิษณุโลก

26. สุรจิตร์ พระเมือง  (2551). การประมาณปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ของจังหวัดเลย. การนำเสนอผลงานวิจัยห่งชาติ 2551.   12 16  กันยายน 2551.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ

27.  พิมพ์อร  สดเอี่ยม  สุวารีย์  ศรีปูณะ และสุรจิตร์  พระเมือง  (2551). ต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อพึ่งตนเองด้านพลังงานในชุมชน กรณีศึกษาบ้านท่าเปิบ อ.เมือง จ.เลย. การนำเสนอผลงานวิจัยห่งชาติ 2551.   12 16  กันยายน 2551.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ

27. สุรจิตร์  พระเมือง  จินดาพร  พลรักษา และตรีอมร  พรมจักร (2551). การศึกษาการแผ่รังสีกลางคืนภายใต้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเลย.  รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (ENETT#4).  14 16 พฤษภาคม 2551   โรงแรมโรสการ์เด้น จังหวัดนครปฐม 

 

29. เวียงคำ  นีนสะหว่าง  สุรจิตร์  พระเมือง และสุวารีย์  ศรีปูณะ  (2551). ประสิทธิผลการฝึกอบรมครูตามโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว.  รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา,    23 กุมภาพันธ์ 2551,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์. 

30. บัวไล ลอวัณโฮม สุวารีย์  ศรีปูณะ  และสุรจิตร์  พระเมือง (2551). ประสิทธิผลการฝึกอบรมครูตามโครงการอบรมครูประชากรศึกษา ที่แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว.  รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา,    23 กุมภาพันธ์ 2551,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์.

31. สุรจิตร์  พระเมือง  สุวารีย์  ศรีปูณะ และพิมพ์อร  สดเอี่ยม (2551). โครงการวิจัยพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ จังหวัดเลย. รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551. 17 19 มกราคม 2551, จังหวัดขอนแก่น หน้า 122 128.

32. Surajitr Pramuang  Treeamorn  Prommajak and Jindapron Phonruksa (2008). The Nocturnal Radiative Cooling under the weather conditions of Loei Province, IIRE Journal, vol. 2 January 2008.

33. Surajitr Pramuang and R. H. B. Exell,(2007), The Regeneration of Silica Gel Desiccant by Air from a Solar Heater with  a Compound Parabolic Concentrator, Renewable Energy, vol. 32,  pp. 173182.

34. Treeamorn Prommajak, Jindaporn  Phonruksa and Surajitr  Pramuang (2007),  Passive Cooling of Air at Night by the Nocturnal Radiation in Loei, Thailand. Proceeding of GMS Discover : Borderless Issues for Regional Strengthening and Sustainable Development Conference, 27 30 August 2007, Loei, Thailand.

35. Surajitr Pramuang (2006), The Regeneration of Silica Gel Desiccant with a Solar Air Heater for the Desiccant Air Conditioning Systems, Proceeding of Siam Physics Conference (SPC 2006),  April 30 June 3, 2006, Bangsaen, Chonburi

36S.Pramuang  and  R.H.BExell (2005),  Transient  Test  Method  of  a Solar  Air  Heater  with  a  Compound  Parabolic  ConcentratorRenewable  Energy, vol. 30, pp. 715728.

37S.Pramuang  and  R.H.B.Exell (2002).,  A  Solar  Air  Heater  with  a  Compound  Parabolic Concentrator, Proceeding  of  RECTEC  conference, February  12 14, 2002,  Phuket, pp.370 378.

38. สุรจิตร์ พระเมือง วรุฬยุภา เครือไกรวรรณ และทศพร จันศรี (2549), การเปรียบเทียบการแผ่รังสีกลางคืนจากโลหะสีดำกับสีเทา, รายงานการประชุม ENETT ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

39. ธณิฎฐา  อาษานอก และ สุรจิตร์   พระเมือง (2548).  การประมาณปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกจากการวัดอุณหภูมิของดิน. รายงานการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 23 กรกฎาคม 2548  จังหวัดพิษณุโลก

รายวิชาที่สอน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH